• |
 • دوشنبه 23 فروردین 1400
 • |
 • English
 • |
 • 25713

بيمه هاي طرف قرارداد

 

مؤسسات بيمه اي طرف قرارداد با اين مركز به شرح زير مي باشد :

 

الف ) بخش هاي سرپايي :

 

 1.  تامين اجتماعي
 2. بيمه سلامت(كاركنان دولت)
 3.  بيمه سلامت(ايرانيان)
 4. بيمه سلامت(ساير اقشار) 
 5. بيمه ايران

 

 

 

ب ) بخش هاي بستري : 

       بيمه هاي پايه:

 1.  تامين اجتماعي
 2. بيمه سلامت(كاركنان دولت)
 3.  بيمه سلامت(ايرانيان)
 4. بيمه سلامت(ساير اقشار) 
 5. بيمه نيروهاي مسلح

     بيمه هاي تكميلي:

      

 

 

                                                                                                                                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین