• |
 • جمعه 17 مرداد 1399
 • |
 • English
 • |
 • 25713

بيمه هاي طرف قرارداد

 

مؤسسات بيمه اي طرف قرارداد با اين مركز به شرح زير مي باشد :

 

الف ) بخش هاي سرپايي :

 

 1.  تامين اجتماعي
 2. بيمه سلامت(كاركنان دولت)
 3.  بيمه سلامت(ايرانيان)
 4. بيمه سلامت(ساير اقشار) 
 5. بيمه ايران

 

 

 

ب ) بخش هاي بستري : 

       بيمه هاي پايه:

 1.  تامين اجتماعي
 2. بيمه سلامت(كاركنان دولت)
 3.  بيمه سلامت(ايرانيان)
 4. بيمه سلامت(ساير اقشار) 
 5. بيمه نيروهاي مسلح

     بيمه هاي تكميلي:

       1. بيمه آرمان

       2. بيمه سينا

       3. بيمه معلم

       4. بيمه البرز

       5. بيمه دانا

       6. بيمه ملت

       7. بيمه سلامت

       8. بيمه رازي

 9. بيمه آسيا

10. بيمه دانا

11. بيمه ميهن

12. بيمه ايران

13. بيمه دي

14. بيمه پارسيان

15. بيمه سرمد 

   16. كمك رسان ايران

   17. بيمه ما

   18. بانك صادرات

   19. بانك ملي

  20. بانك تجارت

  21. بانك ملت

  22. بانك رفاه كارگران

 

 

                                                                                                                                             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین