• |
  • دوشنبه 23 فروردین 1400
  • |
  • English
  • |
  • 25713

هزينه ها

 

رديف

نوع تخت

قيمت به ريال

1

اتاق يك تختي

12,030,000

2

اتاق دو تختي

9,356,000

3

اتاق سه تختي و بيشتر

6,683,000

4

هزينه همراه

1,336,000

5

بخش نوزادان

6,683,000

6

بخش مراقبت هاي ويژه

24,056,000

7

بخش مراقبت هاي ويژه عمومي ، كودكان، نوزادان

24,056,000

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین