• |
  • دوشنبه 13 مرداد 1399
  • |
  • English
  • |
  • 25713

هزينه ها

 

رديف

نوع تخت

قيمت به ريال

1

اتاق يك تختي

9,624,000

2

اتاق دو تختي

7,485,000

3

اتاق سه تختي و بيشتر

5,346,000

4

هزينه همراه

1,069,000

5

بخش نوزادان

5,346,000

6

بخش مراقبت هاي ويژه

19,245,000

7

بخش مراقبت هاي ويژه عمومي ، كودكان، نوزادان

19,245,000

 

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین