• |
 • دوشنبه 23 فروردین 1400
 • |
 • English
 • |
 • 25713

ارزش هاي سازمان

اصول و ارزشها(VALUES)

 1. احترام به حقوق همه بيماران و همراهان
 2. توانمندسازي كاركنان
 3. حفظ کرامت انسانی اتباع خارجی و قومیتهای مختلف
 4. بهبودمستمر كيفيت خدمات و ايمني بيمار
 5. نهادينه سازي اصول اعتباربخشي
 6. آينده نگري (برنامه محوري)
 7. مشاركت پرسنلي (همدلي، توسعه كار سيستمي، يكپارچگي)
 8. ارائه خدمات درماني مراقبتي به موقع به كليه بيماران بدون توجه به توان مالي

نشانی: لواسان - بلوار امام خمینی - پلاک 785 - بیمارستان مهرآیین