اورژانس تخصصی

اورژانس تخصصی

اورژانس مهرآيين همچون نگيني در مجموعه مهرآيين مي درخشد. وجود اين بخش مجهز با حضور 24 ساعته متخصصين طب اورژانس، نيازهاي اورژانس داخلي-ارتوپدي – زايمان - قلب-جراحي-حوادث-سوختگي-زنان-اطفال و مسموميت ها را به طور كامل تامين مي نمايد و با بهره گيري از امكانات ترياژ- اتاق احيا قلبي و ريوي - اتاق عمل اورژانس- اتاق گچ - بستري حاد و تحت نظر و سونوگرافي FAST و امكانات مانيتورينگ و پالس اكسيمتري امتيازات ويژه اي را براي شهروندان به ارمغان مي آورد.