بخش مهربان (VVIP)

بخش مهربان (VVIP)

عمل جراحي مي تواند تجربه سختي باشد.اما خاطره اي كه بيماران بخش مهربان بيمارستان مهرآيين به ياد خواهند داشت، كادر پرستاري دلسوز و مجرب، محيط آرام و تميز مي باشد. مراقبت هاي بهداشتي و درماني صحيح و جدي از بيماران در اين بخش، با رعايت استانداردهاي مراقبت و با اطلاع، مشاوره و هماهنگي با پزشك متخصص مربوطه انجام مي گيرند. اين بخش جهت بیمارانی که که درخواست خدمات ویژه  VVIP از نظر هتلینگ دارند و نیز بیماران بین الملل ( IPD ) طراحی گردیده است .