بلوک زایمان

خدمات تخصصي بلوك زايمان بيمارستان مهرآيين شامل زايمان طبيعي، پذيرش سقط هاي ناقص، ويزيت و ترياژ مادران كم خطر، پرخطر و بي خطر، آموزش هاي دوران بارداري، زايمان فيزيولوژيك و آموزش شيردهي درمحيطي آرام و دلنشين است. اين بخش اولويت قرار دادن زايمان طبيعي به دليل مزاياي بي شمار آن در مقايسه با جراحي سزارين را سرلوحه فعالیت خود مي داند.

اين بخش با بهره گيري از واحد ترياژ، ريكاوري، اتاق درد، اتاق فرآيند زایمان و نيز اتاق عمل؛ انجام زايمان فيزيولوژيك، انجام زايمان هاي طبيعي بدون درد و كم درد دارويي و غيردارويي، سزارين و ارائه خدمات پري ناتال را با حضور پزشكان بيهوشي مقيم، متخصصين زنان و ماماهاي كارآزموده انجام مي دهد. از مزاياي اين بخش، اولويت وجود اتاق عمل مجهز در آن مي باشد تا در شرايط خاص و ضرورت ، بدون فوت وقت عمل جراحی انجام گيرد.
بلوك زايمان بيمارستان مهرآيين، برنامه هاي زير را در دستور كار دارد:
• معاينه اوليه كليه مراجعان زايماني و غيرزايماني باردار و تشخيص موارد منجر به زايمان، موارد اورژانس و انديكاسيون هاي بستري.
• معاينه و آماده سازي مراجعان با تشخيص سقط ناقص يا فراموش شده و... جهت انتقال به اتاق عمل.
• انجام اقدامات مربوط به ختم بارداري در موارد IUFD طبق دستور پزشك.
• آموزش هاي بدو ورود مادران از قبيل شيردهي، آموزش هاي بهداشتي پس از زايمان و...
• انجام خدمات عكاسي و فيلمبرداري.
• امكان همجواري مادر و نوزاد در ريكاوري و تخت زايمان توسط ماماي مخصوص.
• برگزاري كلاس هاي آمادگي بارداري و زايمان و شيردهي.
• كنترل و اداره ي مددجويان زايمان طبيعي طبق دستورات پزشك معالج تا پايان زايمان و ادامه ي آن حداقل تا دو ساعت پس از زايمان.
• پذيرش و آماده سازي مراجعان سزارين و مراقبت از آنها تا زمان انتقال به اتاق عمل.
• حضور ماما در اتاق فرآيند جهت تعيين نمره آپگار و مراقبت هاي اوليه نوزاد و انجام شيردهي اوليه و تماس پوست به پوست مادر و نوزاد.
• تحت نظر گرفتن مادران باردار پرخطر و انجام مراقبت هاي لازم طبق دستور پزشك معالج.
• انجام NST و تفسير آن و اطلاع به پزشك در بيماران سرپايي و بستري.
• امكان حضور همسر هنگام زايمان طبيعي در شرايط خاص و با هماهنگي قبلي.