مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

اين بخش در طبقه سوم قرار گرفته و از داخل نيز با بلوك زايمان جهت تحويل نوزاد در ارتباط است. بستري كردن نوزاد نارس، تزريق سورفاكتانت – تعويض خون – نمونه گيري نوزادان – شستشوي معده نوزادان زايشگاه – LP، گذاشتن كاتتر نافي توسط پزشك و وصل كردن نوزادان نارس به دستگاه ونتيلاتور از جمله خدمات اين بخش مي باشد. بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان متشكل از اتاق شيردهي، بخش نوزادان، اتاق ايزوله، اتاق استراحت پرسنل، اتاق استراحت مادر، رختكن بانوان و انبار است و با بهره گيري از تجهيزات به روز شامل انكوباتور، انكوباتور پرتابل، مانيتور، پمپ سرنگ، فتوتراپي، فتوتراپي پرتابل، تخت احيا و وارمر و... قادر است خدمات به موقع و حائز اهميت را به نوزادان ارائه نمايد.