یکی از شیوه های تشخیص دقیق در بررسی ضایعات بافت نرم و احشاء سونوگرافی می باشد که بویژه در بسیاری از بیماریهای داخل شکم و لگن کمک کننده می باشد .

دستگاه سونوگرافی این مرکز با داشتن --- های مختلف امکان ثبت تصاویر از بافتهای سطحی - عمقی و بررسی مشکلات زنان و بررسی بارداری می باشد .