معرفی پزشکان بیمارستان مهرآیین

دکتر سمانه انتظاری

دکتر سمانه انتظاری

متخصص آسیب شناسی و تشریحی

خانم دكتر سلطاني نژاد

خانم دكتر سلطاني نژاد

زنان زايمان و نازايي

خانم دكتر آقا مفيد

خانم دكتر آقا مفيد

زنان زايمان و نازايي

دكتر همتی

دكتر همتی

ارتوپدی

خانم دكتر فدائی

خانم دكتر فدائی

مغز و اعصاب

خانم دكتر قائد شرفی

خانم دكتر قائد شرفی

روانپزشكی