چشم انداز سازمان

دورنما (VISION)
پيشرو در ارائه خدمات درماني به موقع، ايمن،اثربخش و با كيفيت در ايران
ما برآنيم كه كيفيت انديشي، تعهد و احترام به بيماران را بانام بيمارستان مهرآيين لواسان عجين سازيم.