گزارش موارد ناخواسته

اين قسمت در صورت تمايل تكميل شود :

سمت گزارش دهنده :
سمت فردي كه دچار خطا شده است :
زمان بروز خطا :
شيفت صبح شيفت عصر شيفت شب
تعداد بيماران:
تعداد پرسنل:
شرح خطا :
خطا جراحي :
خطا دارويي :
نام دارو
خطا مراقبتي :
خطاي ثبت :
خطاي تجهيزات :
خطاي تشخيصي :
علت بروز خطا :
شناسايي خطا توسط فرد خطا كننده
شناسايي خطا توسط فرد ناظر
خطا منجر به :
درس هاي گرفته شده و پيشنهادات جهت جلوگيري از خطا :
مقداری که مشاهده می کنید را وارد کنید.